Zásady ochrany osobných údajov

I.Úvodné ustanovenia
1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
• Emília Vincúrová-MIATEX , IČO: 36 674 575 , so sídlomD.Jurkoviča 2362/2, 95503 Topolčany
• Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo,
fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o
dosiahnutí veku 16 rokov.
2. Prevádzkovateľ e-shopu www.miatex.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o
spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (ako
je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.
3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi
právnymi predpismi:
• Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len
"Nariadenie");
4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
5. Prevádzkovateľ je právnická osoba, ktorá prevádzkuje tento internetový obchod za
účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi a kamenným predajniam
MIATEX s.r.o. . V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu
Osobných údajov:
• v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /
alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s
Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou;
• za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.

II.Účely a doby spracovania Osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
a. plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
i. osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy
medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia
zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;
ii. zasielanie dotazníkov spokojnosti: zasielanie dotazníkov spokojnosti za
účelom skvalitnenia poskytovaných služieb zákazníkom v nadväznosti
na vytvorenú objednávku, rezerváciu alebo priamy predaj
Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti prenáša osobné údaje v
rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa tretej
strane - ďalšiemu spracovateľovi - spoločnosti CustomerGauge. Doba
spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

iii. marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie,
vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba
spracovania: po dobu marketingovej akcie.
b. dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného,
poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.);
i. daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za
účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na
základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších
predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10
rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu
zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;
ii. plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia,
poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu:
Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné,
identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z
komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia
záručnej doby na tovar.
c. oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených
záujmov Prevádzkovateľa:
i. účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na
4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po
ktorú je spor vedený;
ii. oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných
oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods.
3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej
spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ
získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom
tovaru a služieb Účastníkovi.
d. marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa;
i. plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie
všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu
skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto
prípade 3 roky;
ii. individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení
niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe.
Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia,
keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu
individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto
prípade 3 roky;
iii. zasielanie obchodných informácii tretími stranami: pojednáva o
zasielaní obchodných oznámení ďalšími správcami, ktorým boli osobné
údaje Účastníkov odovzdané na základe súhlasu Účastníka a na základe
zmluvy o spracovaní Osobných údajov.
iv. Zasielanie dotazníkov Heureka - overené zákazníkmi: zasielanie
dotazníkov Heureka za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb
zákazníkom. Prevádzkovateľ v rámci hodnotenia spokojnosti a iných
prieskumov prenáša osobné údaje v rozsahu a e-mailová adresa tretej
strane - ďalšiemu správcovi - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o.
Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. (Tu je
nutný výslovný súhlas Účastníka);
v. cookies: krátke textové súbory generované webovým serverom a
ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva
typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania
a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie
prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto
cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré
hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej
osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas.
Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.
1. Pre účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným
spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na
tento účel, a to s expiračné dobou maximálne 540 dní. Ak dôjde
k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky
možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď
odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde
automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením
pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je
zmazanie cookies z prehliadača, viď návod na adrese
https://www.miatex.sk/cookies/.
2. Prevádzkovateľ je správcom Osobných údajov.
3. Správca je prevádzkovateľom viac internetových obchodov a kamenných predajní s
obdobným tovarom a službami. V rámci udelenia súhlasu správcovi tak môžu byť
zasielané obchodné oznámenia viacerými rôznymi internetovými obchodmi od
spoločnosti Miatex s.r.o. .

III.Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s
Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú
v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu
Prevádzkovateľa.
2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo
anonymizuje.
3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné
údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je
zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie
zodpovednosť.
4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému
spracovaniu.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za
nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru,
zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie
spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, poskytovanie poistných
produktov, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka, poskytovanie
služby IBod.
6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným
spôsobom.

IV.Práva Účastníka súvisiace so spracovaním

1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
a) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
b) na opravu poskytnutých Osobných údajov;
c) na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
d) na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
e) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
f) právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
h) právo na odvolanie súhlasu.

2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom odkazu
uvedeného v pätičke e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadosti na
adrese miatexsro@gmail.com alebo v prípade registrovaného zákazníka v zákazníckej sekcii na
webových stránkach e-shopu.
3. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na
účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c) s výnimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kedy
je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods. 1.

4. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie
jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného
života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje
nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
a) požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu miatexsro@gmail.com
b) namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu
miatexsro@gmail.com aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého
stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou
Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a
informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník
právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto
ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím
podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

5. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať
do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.

6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba
prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu
sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú
bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.

7. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ
právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom
tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou
formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné
overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže
svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na
uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o
poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný
poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

V.Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym
poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim
realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou
súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.
Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu je Emília Vincúrová-MIATEX .